Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp thành lập ngày 27 tháng 6 năm 2011 theo quyết định số 1063/QĐ-NNH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, căn cứ Giấy phép số 873/GP-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp là một tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, xuất bản phẩm chủ yếu bao gồm sách, tài liệu chính trị, pháp luật, về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và nông thôn, sách chuyên khảo, sách giáo trình, sách tham khảo; tài liệu nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ của Trường, từ điển về nông, lâm, ngư nghiệp…