– Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản :      01 người

+ Phó Giám đốc phụ trách :ThS. Đỗ Lê Anh

– Email: dlanh@vnua.edu.vn

– Chịu trách nhiệm chung, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Nhà xuất bản

– Ban Biên tập Sách (giáo trình, sách chuyên khảo, các loại sách khác), bao gồm :      04 người

+ Biên tập viên Tiếng Anh,

+ Biên tập viên lĩnh vực kinh tế – xã hội,

+ Biên tập viên lĩnh vực nông học, BVTV,…

+ Biên tập viên lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

– Ban Phát hành :         03 người

+ Một làm công tác bán sách giáo trình

+ Một cán bộ làm công tác phát hành sách

– Phòng Kế hoạch tổng hợp :   02 người

Văn phòng kiêm cán bộ kế hoạch

Kế toán, thủ quỹ

– Bộ phận chế bản, thiết kế, in và gia công ấn phẩm :    02 người

Thiết kế, trình bày và chế bản :  01 người

In và gia công ấn phẩm :   01 người

– Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng:    03 người.

+ Quản trị nội dung website của Học viện: 01 người.

+ Quản trị hệ thống server, hệ thống mạng toàn Học viện: 02 người.

Danh sách cán bộ

TTHọ và tên Chức vụTổ/BanEmail/ĐT
1.Đỗ Lê AnhPhó Giám đốc Phụ tráchBan Giám đốcdlanh@vnua.edu.vn
2.Vũ Đình HòaBiên tập viênTạp chívdhoa@vnua.edu.vn
3.Trần Thị Hoài AnhBiên tập viênhoaianh@vnua.edu.vn
4.Lê Thị Kim DungBiên tập viênlkdung@vnua.edu.vn
5.Nguyễn Thị ThủyBiên tập viênnguyenthithuy@vnua.edu.vn
6.Vũ Đình HiềnKỹ thuật viênChế bản, thiết kế, in và gia công ấn phẩm 
7.Hoàng Đức LiênBiên tập viênBiên tập sách 
8.Lưu Văn HuyBiên tập viênhuybook@vnua.edu.vn
9.Chu Tuấn AnhBiên tập viên 
10.Bùi Tùng LâmBiên tập viênbuitunglam@vnua.edu.vn
11.Nguyễn Thị Thanh TuấnKế toán viênPhòng Kế hoạch tổng hợpntttuan@vnua.edu.vn
12.Trần Thị Kim AnhChuyên viênttkanh@vnua.edu.vn
13.Nguyễn Hữu TuấnKỹ sưQuản trị website và Quản trị mạngnhtuan@vnua.edu.vn
14.Dương Huy ThanhKỹ sưdhthanh@vnua.edu.vn
15.Hà Thị Phương MaiKỹ sưhtpmai@vnua.edu.vn