Bài tập Dao động trong kỹ thuật

Nhằm cung cấp các hiểu biết cơ bản về các quá trình và các kỹ thuật tính toán các bài toán về dao động trong kỹ thuật, trong chương trình học của ngành kỹ thuật cơ khí, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đưa vào học phần Dao động trong kỹ thuật. Tác giả đã xuất bản giáo trình Dao động trong kỹ thuật, nội dung bao gồm ba chương: Chương 1 mô khái quát về một hệ dao động, các phần tử trong hệ, động học các quá trình dao động và các phương pháp thành lập phương trình vi phân dao động; Chương 2 và Chương 3 tập trung giải quyết bài toán dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do, hai bậc tự do và nhiều bậc tự do.