Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05). Đây là sự tiếp nối Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), với nội hàm rộng hơn, sâu sắc hơn, nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Mục đích của việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, viên chức. Góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Việc tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03. Nêu bật hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xã hội và con người;  sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; không ngừng xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống  nhân dân, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên hàng đầu; rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính… Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, đề cao phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và các kinh nghiệm trong tổ chức triển khai Chỉ thị 05. Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội, xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx