Cơ sở độ tin cậy máy

Độ tin cậy máy được hình thành và tạo ra ngay từ khi thiết kế, chế tạo và sẽ bị thay đổi trong quá trình sử dụng.

Trong tình hình toàn cầu hoá thị trường và tự do thương mại, xu thế tất yếu của các nước đang phát triển trong đó có nước ta là phải chấp nhận cạnh tranh và trong cuộc cạnh tranh này, chất lượng được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Đối với các nước đang phát triển, chất lượng vừa là bài toán vừa là cơ hội.

Danh mục: Từ khóa: