Phân tích bằng công cụ

Nhiệm vụ của hoá học phân tích là định tính và định lượng các chất trong các mẫu cần phân tích. Trong phân tích định lượng, tuỳ thuộc vào đặc tính, hàm lượng chất phân tích trong mẫu để lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp. Nhóm các phương pháp hoá học (phân tích cổ điển) là các phương pháp đơn giản, định lượng các chất chủ yếu dựa vào tính chất hoá học mà sinh viên đã được học ở học phần trước.

Danh mục: Từ khóa: ,