Khí tượng đại cương

Cuốn giáo trình Tin học đại cương này được viết bởi các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.