Đánh giá tình hình thực hiện quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2019

Danh mục: Từ khóa: