Dược lý học thú y

Giáo trình đã thể hiện được tính cơ bản, hiện đại, khoa học và hệ thống của chương trình môn học.

Hiện nay, được sự trợ giúp của sinh học phân tử thuộc các lĩnh vực sinh lý, sinh hóa, vi sinh vật, di truyền và công nghệ gen, dược lý học ngày càng phát triển và thu được nhiều thành tựu to lớn theo những hướng nghiên cứu khác nhau. Ngày càng có nhiều thuốc (dược phẩm) được nghiên cứu và đưa vào điều trị cho hiệu quả kinh tế cao.

Danh mục: