Thực hành Hệ thống thông tin Địa lý (GIS)

Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Môi trường, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Rau hoa quả…

Mục đích của giáo trình nhằm giúp sinh viên có thể biết cách vận dụng lý thuyết đã học về Hệ thống thông tin địa lý để giải quyết các bài toán về phân tích không gian. Có nhiều phần mềm của GIS đang được sử dụng trên thế giới, nhưng trong giáo trình này, chúng tôi chọn phần mềm ArcGIS, vì đây là một trong những phần mềm phổ biến của GIS trên thế giới và Việt Nam hiện nay, để giải quyết các bài toán về phân tích không gian; mặt khác sinh viên có thể dễ dàng tự cài đặt phần mềm và sử dụng nhiều tài liệu để tham khảo về lĩnh vực này.